ผู้จัดทำรายวิชา

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้กำหนดทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้ทุกส่วนราชการได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ และสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีมติกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยให้ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและการให้บริการภาครัฐด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ภายใต้แนวคิด “การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล” 

จากนโยบายดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ประจำปี 2563 ขึ้น จึงอาศัยอำนาจ ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  ได้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประกอบด้วย

1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย

1.1 นายวิรัตน์  พุทธทองศรี รอง ผู้อำนวยการสพป.เลย เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพป.เลย เขต 3         ประธานกรรมการ

1.2 นายนิสิต  สายโยค       รอง ผู้อำนวยการสพป.เลย เขต 3     รองประธานกรรมการ

1.3 สิบเอกมงคล  ศรนวล       รอง ผู้อำนวยการสพป.เลย เขต 3     รองประธานกรรมการ

        1.4 นางญาณิศา อยู่งาน       รอง ผู้อำนวยการสพป.เลย เขต 3     รองประธานกรรมการ

1.5 นายประพัตร์  อ่ำนาเพียง     ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ          กรรมการ

1.6 นางสารภี  รับผล               ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน    กรรมการ

1.7 นางสาวศศิธร  ตาริยะ       ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล      กรรมการ

1.8 นางพิสมัย  ทองหล้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ       กรรมการ

1.9 นายอนันต์  มงคลเดช      ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ               กรรมการ

1.10 ว่าที่ ร.ต.เจริญชัย  ปิ่นคำ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ  กรรมการ

1.11 นางพฤษภา  นิกรพิทยา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน         กรรมการ

1.12 นายกฤตพรหมณ์  อุ่นแก้ว นิติกร ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี   กรรมการ

1.13 จ.อ.สุริยนต์  ชมภู เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ     กรรมการ

1.14 นายกฤษฎา  สู่สุข นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ          กรรมการและเลขานุการ

1.15 นางชลีกร  สู่สุข       นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1.16 นางสาวสุภาสิณี  สุวรรณโชติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ลูกจ้างชั่วคราว)  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                    

2. คณะกรรมการฝ่ายหลักสูตร ประกอบด้วย

2.1 นายนิสิต  สายโยค รอง ผู้อำนวยการสพป.เลย เขต 3             ประธานกรรมการ

        2.2 นายประพัตร์  อ่ำนาเพียง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ      รองประธานกรรมการ

2.3 นายยุทธพงษ์  ทองหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย         กรรมการ

 2.4 นายกฤตพรหมณ์  อุ่นแก้ว นิติกร ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี         กรรมการ

2.5 นางแดนสวรรค์  ศรีบุรินทร์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ         กรรมการ

2.6 นางพิมพ์พรรณ  อรัญมิตร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ         กรรมการ

2.7 นางศิริพร  อุ่นแก้ว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ                กรรมการ

2.8 นางสาวพีรพรรณพชร วงษ์ชมชวกร  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ         กรรมการ

2.9 นางสาวสุพัตรา  สิงห์สถิต ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ          กรรมการ

2.10 นางสาวสุมาลี  กันธุ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ                 กรรมการ

2.11 นายณฐพรต  เพ็งสาย ศึกษานิเทศก์                                 กรรมการ

2.12 นางสาวจุฑารัตน์  ราชพรหมมา นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ กรรมการ

2.13 นางสุทธิพร  แสงมณี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ                กรรมการ

2.14 นางมณีรัตน์  คำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากโป่ง        กรรมการ

2.15 นางจันทร์แรม  พรหมทา ครู โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น                                 กรรมการ

2.16 นางจีราวรรณ  คำเกษ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ                               กรรมการ

2.17 นางเพชรี  ชัยมูล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ                           กรรมการและเลขานุการ

2.18 นางนวพร  สุขประเสริฐ     ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2.19 นางชลีกร  สู่สุข      นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ                                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสื่อมัลติมีเดีย พัฒนาระบบการฝึกอบรมทางไกล (e-training)  และประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย

3.1  สิบเอกมงคล  ศรนวล รอง ผู้อำนวยการสพป.เลย เขต 3          ประธานกรรมการ

3.2 นายประดิษฐ์  แก้วยม        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลวง   รองประธานกรรมการ

3.3 นายกฤษฎา  สู่สุข นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ         กรรมการ

3.4 นายธวัชพงษ์  พรมจักร     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว     กรรมการ

3.5 นายภาณุพันธ์  จันทรา    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทอง        กรรมการ

3.6 นายศุภเกียรติ เชื้อบุญมี    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ้ง                    กรรมการ

3.7 นายจารึก  วงค์ชัยภูมิ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งกวาง            กรรมการ

3.8 นายเทียนชัย  งาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุ                    กรรมการ

3.9 นายปิยวัตน์  แสนบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามาลา     กรรมการ

3.10 นายอนุสรณ์  สุขศรี ครู โรงเรียนบ้านน้ำเย็น                                                    กรรมการ

3.11 นายวรวิทย์ สีทาสังข์ ครู โรงเรียนบ้านโคกงาม                                   กรรมการ

3.12 ว่าที่ร.ต.อาทิตย์  พันธะไชย    ครู โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง กรรมการ

3.13 นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ  ครู โรงเรียนบ้านทับกี่                                 กรรมการ

3.14 นางสาวรัชธิดา สุโพธิ์ขันธ  ครู โรงเรียนบ้านทับกี่                         กรรมการ

3.15 นางสาวชัชสุดา  อาจศักดี ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย              กรรมการ

3.16 นายธีรพงษ์ ภักดีสาร ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย                     กรรมการ

3.17 นายกีรติกร สุภาพรหม ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย                     กรรมการ

3.18 นางสาวชิดกมล  เกษทองมา ครู โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย           กรรมการ

3.19 นายวิรุษศิลป์  ผมงาม ครู โรงเรียนบ้านกกสะตี                           กรรมการ

3.20 นายธนกฤต  สมเงิน ครู โรงเรียนบ้านวังยาว                           กรรมการ

3.21 นางสาวปริตตา  โพนหลวง ครู โรงเรียนบ้านวังยาว                กรรมการ

3.22 นายเริงฤทธิ์ แก้ววงศา ครู โรงเรียนบ้านถ้ำมูล                                กรรมการ

3.23 นายเกรียงศักดิ์  นวลสวาท  ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น                กรรมการ

3.24 นายเสกสรรค์  ธรรมโสม นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ         กรรมการ

3.25 นางศิริลักษณ์  จิ่มอาสา นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ         กรรมการ

3.26 นายณรงค์ฤทธิ์   บามา  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านน้ำเย็น          กรรมการ

3.27 นายดนุพล ราชภักดี ธุรการโรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ)          กรรมการ

3.28 นางสาววิภาดา เชื้อบุญมี ธุรการโรงเรียนบ้านไฮตาก          กรรมการ

3.29 นายชวลิต กุลฉิม ธุรการโรงเรียนบ้านสานตม                   กรรมการ

3.30 นายเรืองวิทย์ บุญชิต เจ้าหน้าที่ ICT โรงเรียนบ้านโคกงาม           กรรมการ

3.31 จ.อ.สุริยนต์  ชมพู   เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการและเลขานุการ                                            

3.32 นางชลีกร  สู่สุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3.33 นายศุภกร  จันทรคาต นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3.34 นางสาวสุภาสิณี  สุวรรณโชติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ลูกจ้างชั่วคราว)    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3.35 นายเอกสิทธิ์ ตุละรัต  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (ลูกจ้างชั่วคราว)         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3.36 นางสาวอะสะพฎี  ทุมลา เจ้าพนักงานธุรการ(ลูกจ้างชั่วคราว)  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

4. คณะกรรมกาฝ่ายแผนและงบประมาณ

4.1 นายนิสิต  สายโยค รอง ผู้อำนวยการสพป.เลย เขต 3          ประธานกรรมการ

      4.2 นางสารภี  รับผล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                 รองประธานกรรมการ

4.3 นางสิริวรรณ  ศักดาพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ    กรรมการ

4.4 นางสุพรรณ  พรมภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ          กรรมการ

4.5 นางพัชรี  ขุนมาตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ                  กรรมการ

4.6 นางสาวจิรัชญา  พายัพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ

5. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี ประกอบด้วย

5.1 นางญาณิศา อยู่งาน รอง ผู้อำนวยการสพป.เลย เขต 3                            ประธานกรรมการ

5.2 ว่าที่ ร.ต.เจริญชัย  ปิ่นคำ     ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ        รองประธานกรรมการ

       5.3 นางวิไล  คำหมู่ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ                                    กรรมการ

       5.4 นางสาวธัญญ์รวี  ศรีชัยนิธิวุฒิ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    กรรมการ

      5.5 นายลิขิต  ถิตย์รัศมี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน            กรรมการ

      5.6 นางสาวเขมจิรา  พิลาธรรม เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน                            กรรมการ

     5.7 นางสาวแพรวนภา  ศรีบุรินทร์  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ           กรรมการและเลขานุการ


แก้ไขครั้งสุดท้าย: อาทิตย์, 17 พฤษภาคม 2020, 10:27PM