การพัฒนาครูโดยใช้ระบบ E-Training

ชื่อหลักสูตร :ผลประโยชน์ทับซ้อน ซ่อนอยู่ใกล้ตัว

กำหนดการ : ระยะเวลาเรียน  3 ชั่วโมง

หน่วยที่ 1 ผลประโยชน์ทับซ้อนซ่อนอยู่ใกล้ตัว  ( 1 ชั่วโมง)

หน่วยที่ 2 คิดได้ คิดดี คิดเป็น ต้อง “คิดฐานสอง ทิ้งฐานสิบ” (30 นาที)

หน่วยที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม (30 นาที)