E-Training : Loei3

          ด้วย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้กำหนดทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้ทุกส่วนราชการได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ และสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีมติกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยให้ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและการให้บริการภาครัฐด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ภายใต้แนวคิด “การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล” 

Available courses

ชื่อหลักสูตร :ผลประโยชน์ทับซ้อน ซ่อนอยู่ใกล้ตัว

กำหนดการ : ระยะเวลาเรียน  3 ชั่วโมง

หน่วยที่ 1 ผลประโยชน์ทับซ้อนซ่อนอยู่ใกล้ตัว  ( 1 ชั่วโมง)

หน่วยที่ 2 คิดได้ คิดดี คิดเป็น ต้อง “คิดฐานสอง ทิ้งฐานสิบ” (30 นาที)

หน่วยที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม (30 นาที)
Site announcements

(There are no discussion topics yet in this forum)